Mjere pomoći gospodarstvu zbog COVID-19 pandemije u Hrvatskoj


Povodom pandemije virusa COVID-19, hrvatske vlasti i razne institucije uvele su niz mjera s ciljem ublažavanja štetnih učinaka koje pandemija ima na hrvatsko gospodarstvo. Poseban naglasak prilikom uvođenja ovih mjera stavljen je na zaštitu poslovanja društava i pojedinaca.

U nastavku se nalazi opći pregled mjera koje su uvedene do datuma ove objave. Zbog izuzetno dinamičnog razvoja u ovom području, a uzimajući u obzir da određene mjere imaju tek oblik preporuka ili prijedloga, za potpune i ažurne informacije obratite se našem timu koji će vam traženi savjet pružiti u najkraćem mogućem roku.

 

I. DUGOVI, OVRHE, NOVI KREDITI

1. Odgoda ovrhe

Poslovne banke trebale bi obustaviti izvršenje svih mjera prisilne naplate prema svim pravnim i fizičkim osobama koje u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike. Takva suspenzija trebala bi trajati 3 mjeseca.

Izvor:

Odluka Vlade RH od 17. ožujka 2020., mjera br. 9

Hrvatska udruga banaka

 

2. Odobravanje kredita za likvidnost i radni kapital

Poduzetnici mogu od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (“HBOR”), kao i od poslovnih banaka zatražiti odobravanje kredita za likvidnost i radni kapital ročnosti do 3 godine sa svrhom financiranja osnovnih troškova poslovanja. Krediti za financiranje kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama izričito su isključeni iz ove mjere.

Izvor:

Odluka Vlade RH od 17. ožujka 2020., mjera br. 5. i 10.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

 

3. Reprogramiranje dugovanja

Postojeći klijenti mogu od HBOR-a zatražiti odobravanje reprograma dugovanja, kao i moratorij na otplatu glavnice kredita.

Kreditne institucije trebale bi omogućiti reprogramiranje dugovanja prema označenim klijentima po ubrzanom postupku bez reklasifikacije u status neispunjavanja obveza.

Izvor:

Odluka Vlade RH od 17. ožujka 2020., mjera br. 4. i 11.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

 

4. Moratorij otplate kredita

Od HBOR-a je moguće zatražiti uvođenje moratorija na sve kreditne obveze po postojećim plasmanima.

Kreditne institucije trebale bi savjesno i žurno razmatrati i odobravati zahtjeve ugroženih klijenata (čiji je bonitet narušen ili prihod umanjen) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca. Za vrijeme odgode kreditne institucije trebale bi naplaćivati isključivo ugovorene kamate bez dodatnih naknada.

Kreditne institucije mogu odgoditi obveze plaćanja (ili na drugi način reprogramirati kreditne obveze) i odobriti nove kredite za postojeće i nove izloženosti prema svojim klijentima (čije je poslovanje već pogođeno ili će biti pogođeno pandemijom) koji su 31. prosinca 2019. bili klasificirani kao A klijenti, a sve s ciljem izbjegavanja daljnjeg pogoršavanja financijskog stanja klijenata.

Izvor:

Odluka Vlade RH od 17. ožujka 2020, mjera br. 3

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Hrvatska udruga banaka

Hrvatska narodna banka (HNB)

 

5. Primjena određenih mjera

Financijska Agencija (“FINA”) pozvala je sve gospodarske subjekte na podnošenje prijava za mjere Vlade RH koristeći se portalom FINA-e. Mjere za koje je moguće podnijeti prijavu su:

  • krediti za likvidnost i radni kapital;
  • odgoda plaćanja;
  • reprogrami kredita.

Dozvoljeni podnositelji prijava su trgovačka društva, obrti te obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije su poslovne aktivnosti u okolnostima pandemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene. Institucije kojima će prijave biti proslijeđene su sve banke koje u Republici Hrvatskoj imaju odobrenje za rad, HBOR i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO).

Izvor:

Financijska Agencija (FINA)

 

II. MJERE U ODNOSU NA KREDITNE I FINANCIJSKE INSTITUCIJE

1. Korištenje likvidnosnih rezerva

Kreditne institucije mogu se privremeno koristiti svojim likvidnosnim rezervama (koje služe očuvanju kreditnih institucija u stresnim situacijama) do 30. lipnja 2021.

Izvor:

Hrvatska narodna banka (HNB)

 

2. Smanjenje obvezne pričuve sa 12% to 9%

Iznos obvezne pričuve smanjuje se sa 12% na 9%.

Izvor:

Odluka HNB-a br. 772 od 23. ožujka 2020.

 

3. Druge mjere

Očekuje se da će HNB kreditnim institucijama naložiti mjere u vezi sa zadržavanjem neto dobiti.

Kreditne institucije trebale bi primjereno prilagoditi isplate varijabilnih primitaka (bonusi, otpremnine i sl.).

HNB je preporučio povećanje maksimalnog iznosa beskontaktne platne transakcije bez upotrebe PIN-a sa 100,00 HRK na 250,00 HRK počevši od 6. travnja 2020.

Izvor:

Hrvatska narodna banka (HNB) – regulatorni okvir

Hrvatska narodna banka (HNB) – preporuka

 

III. POREZI I IZVJEŠTAVANJE

Svi porezni obveznici kojima je rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan bit će u cijelosti ili djelomično oslobođeni plaćanja javnih davanja koja dospijevaju tijekom travnja, svibnja i lipnja 2020.

Porezna obveza poreza na dodanu vrijednost može se odgoditi sve dok se ne naplate izdani računi.

Rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu odgađa se na 30. lipnja 2020., uvodi se mogućnost predaje istih online te se ukida obveza plaćanja naknade za njihovu objavu.

Izvor:

Odluka Vlade RH od 2. travnja 2020., mjere br. 2.3, 2.4., 3.

Financijska Agencija (FINA)

 

IV. ZAPOŠLJAVANJE

Iznos potpore Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim korona virusom povećava se na iznos od 4.000,00 HRK neto (po zaposleniku) u travnju i svibnju 2020. Svi poslodavci koji se koriste ovom potporom bit će oslobođeni plaćanja troškova pripadajućih doprinosa.

Izvor:

Odluka Vlade RH od 2. travnja 2020., mjere br. 2.1, 2.2.

 

V. DODATNE INFORMACIJE

Žurić i Partneri oformili su tim koji pomno prati reakcije Vlade RH na COVID-19. Cilj je našim klijentima pružiti pravovremenu i sveobuhvatnu podršku i pomoć u vezi s bilo kojim pravnim i strateškim pitanjima vezanim za brzo razvijajuću COVID-19 situaciju, kao i ublažiti utjecaj COVID-19 na njihovo poslovanje.